الگوی جامع شخصیت زن مسلمان؛ تعاریف و ساختار

450,000ریال

اهتمام اصلی این پژوهش سامان‌مند‌کردن مطالعات زن‌پژوهی دینی است که در سه فصل سازماندهی شده است.
فصل نخست، سه رویکرد اصلی در میان اندیش‌مندان مسلمان نسبت به مسائل زنان را بیان کرده است.

موجود

شناسه محصول: 107 دسته: