1500000 ریال

مدیریت خشم و هیجانات منفی

1200000 ریال

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

« » صفحه 1 / 5

 

دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده

مطالعات جنسیّت و خانواده(4)

200,000ریال

دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده

مطالعات جنسیّت و خانواده (2)

200,000ریال

دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده

مطالعات جنسیّت و خانواده (3)

200,000ریال

دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده

مطالعات جنسیت و خانواده (5)

200,000ریال