750000 ریال

مدیریت مصرف رسانه در خانواده

500000 ریال

آشنایی با حقوق خانواده

800000 ريال

ارتباط موثر (آنلاین/حضوری)

600000 ریال

مراحل پیشرفت طلاق و راهكارهای پیشگیری از آن (آنلاین/حضوری)

« » صفحه 1 / 3

 

دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده

مطالعات جنسیّت و خانواده(4)

60,000

دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده

مطالعات جنسیّت و خانواده (2)

60,000

دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده

مطالعات جنسیّت و خانواده (3)

60,000

دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده

مطالعات جنسیت و خانواده (5)

60,000