آسیب‌شناسی نگاه به زن و خانواده(بیانیه سال1385)

    100,000ریال

    آسیب‌شناسی نگاه به زن و خانواده

    این بیانیه‌، با رویکردی برگرفته از فرهنگ نبوی به آسیب‌شناسی نگاه به خانواده می‌پردازد. تغییر نگرش‌ها و اصلاح رویه‌ها و قوانین مربوط به زن و خانواده، در دهه‌های اخیر، مسیر مطمئن و رو به رشدی را نپیموده است و انحطاط پیش‌ از آن‌که نتیجه تأثیرپذیری از گفتمان فمینیستی و برخی نظریه‌های علوم‌ اجتماvعی باشد، معلول سیطرة ادبیات مدرن و سرمایه‌داری، بر ساختارهای علوم انسانی و جریان‌های اجتماعی است. در این بیانیه اصلاح اساسی در این زمینه، نیازمند تدوین نظریه اسلامی زن و خانواده و جریان یافتن ادبیات دینی در ساختارهای علوم انسانی و برنامه‌ریزی کلان اجتماعی دانسته شده است. دست‌یابی به این مهم مسئولیتی سنگین بر دوش اندیشمندان مسلمان قرار می‌دهد که از پرسشگری و نقد دیدگاه‌های موجود آغاز می‌شود و بر متون وحیانی و سنت نبوی استوار می‌گردد.

    موجود

    شناسه محصول: 191 دسته: